Agenda

Data vergaderingen kalenderjaar 2022

Dinsdag 1 November

Dinsdag 13 December

Agenda - 13 September 2022

Locatie:  Het Verlaat, ’t Verlaat 1, 4286 DB Almkerk
Tijd: 19.30 – 21.30 u. 

Voorafgaand om 19.00 u.:
Kennismaking met wethouder Anneloes van Hunnik.

 • Opening en vaststellen agenda
 • Concept Beleidskader Gewoon Opgroeien in Altena bijgesloten
  Korte toelichting door Sjaan Markusse, beleidsadviseur, en
  maken van procesafspraken (geen inhoudelijke bespreking)
 • Opgroeien in een Kansrijke Omgeving bijgesloten
  (toelichting door Miranda van Erp, beleidsmedewerker Samenleving)
  Ter voorbereiding wordt verwezen naar deze link:
  https://www.trimbos.nl/aanbod/opgroeien-in-een-kansrijke-omgeving/ijslandse-preventiemodel/
 • Mededelingen en ingekomen stukken 
  • Lijst uitgebrachte adviezen bijgesloten
  • Uitnodiging Werkconferentie Ervaringsdeskundigheid 21-09-2022 bijgesloten
 • Verslag overleg d.d. 5 juli 2022 en actielijst
 • Advies BASDA m.b.t. beleidsregels studietoeslag
 • Aanbesteding Wmo hulpmiddelen
 • Regiovisie Jeugd; terugkoppeling gesprek met wethouder Van Ooijen en inhoudelijke terugkoppeling van het regio-overleg met de adviesraden
 • Regionale samenwerking van adviesraden 
   (toelichting door Jos en Mariëlle)
 • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
  • Opgroeien en opvoeden;
  • Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
  • Bestaanszekerheid - samenwerking Altena-MidZuid; bespreken of we iemand van MidZuid uitnodigen om e.e.a. toe te lichten bij BASDA-vergadering in november of dat dit bij de werkgroep moet liggen;
  • Wonen en vervoer;
   o.a. Deeltaxi?
  • Senioren Platform Altena; terugkoppeling overleg
 • Jaarlijkse evaluatie (wat/hoe/wanneer?)
 • Rondvraag en sluiting

Agenda - 5 Juni 2022

Locatie :  De Harten Jager, Parallelweg 35, 4283 GR Giessen
Tijd : 19.30 – 21.30 u. 

Voorafgaand om 19.00 u.: Gesprek met medewerkers van De Harten Jager, Nicolette van Andel en Anne van Breugel, over activiteiten in deze accommodatie.

 • Opening en vaststellen agenda
  • Kennismaking met Tim Dierckx; voorstelronde
 • Mededelingen en ingekomen stukken 
  • Lijst uitgebrachte adviezen bijgesloten
  • Notitie LVB-ers van Platform VG MWB bijgesloten
  • Vooraankondiging Werkconferentie Consortium Ervaringsdeskundigheid d.d. 21-09-2022
 • Verslag overleg d.d. 24 mei 2022 en actielijst   
 • Regeling Mantelzorgwaardering 2023 
 • Advies BASDA m.b.t. reiskosten re-integratie bijgesloten 
 • Advies uitgangspuntennotitie Strategisch Accommodatiebeleid 
 • Regiovisie Jeugd (n.a.v. BASDA 24-05) 
 • Participatieplatform ‘Aan de Slag in Altena’; terugkoppeling gesprek met contactpersoon
 • Evalueren vergaderen op locatie en tijdstip
 • Terugkoppeling vanuit de werkgroepen
  1. Opgroeien en opvoeden;
  2. Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
  3. Bestaanszekerheid;
  4. Wonen en vervoer; o.a. Deeltaxi?
  5. Senioren Platform Altena
  6. Terugkoppeling overleg Platform WZW d.d. 16-06-2022
 • Rondvraag en sluiting

Agenda - 24 Mei 2022

Datum :  dinsdag 24 mei 2022 

Locatie :  Dorpshuis Meeuwen, Dorpsstraat 28, 4268 GJ  MEEUWEN 

Tijd : 19.30 – 21.30 u.  
Voorafgaand om 19.00 u.: Ontmoeting met Wilbert Dekkers, beheerder Dorpshuis Meeuwen, waarin wordt toegelicht welke activiteiten er in het dorpshuis plaatsvinden  

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Regeling Mantelzorgwaardering 2022 bijlage volgt 18-05  
   In aanwezigheid van Alina Kuiper  
 3. Mededelingen en ingekomen stukken  
  -Info over start onderzoek ‘Een fijne dag voor mensen met dementie’  bijgesloten 
  -
  Reactie gemeente op advies m.b.t. compensatie energiekosten bijgesloten 
  -
  Lijst uitgebrachte adviezen bijgesloten 
 4. Verslag overleg d.d. 12 april 2022 en actielijst   bijgesloten 
 5. Advies m.b.t. Jeugdhulp bijgesloten  
 6. Participatieplatform ‘Aan de Slag in Altena’ 
  Bespreken of de BASDA hier gebruik van kan/wil maken.  
  Ter voorbereiding: Zie <https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/pages/information> en  <https://aandeslag.gemeentealtena.nl/nl-NL/pages/faq>. + uitnodiging voor Inwonerspanel bijgesloten  
 7. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  - Opgroeien en opvoeden; 
  - Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo); 
  - Bestaanszekerheid; 
  -Wonen en vervoer; o.a. Deeltaxi? 
  -
  Senioren Platform Altena 
 8. Rondvraag en sluiting  
 9. Demonstratie werken met de Drive door Mariëlle 

Agenda - 12 April 2022

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 
Locatie :  Dorpshuis De Dussenaar, Wilhelminaplantsoen 1, 4271 AX  Dussen 
Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Kennismaking met:  
  – Corine Gaikhorst, manager Team Regie, en  
  – Wietske Heeg, directeur Sociaal Domein. 
  V.a. ca. 20.30 u. 
 3. Verslag overleg d.d. 1 maart 2022 en actielijst   bijgesloten 
 4. Mededelingen en ingekomen stukken  
  -Evaluatie mantelzorgwaardering bijgesloten 
 5. Stand van zaken compensatie energiekosten  
 6. Advies beleidsregels Tegenprestatie  
  Bijgesloten: 
  -
  Aanpassingen beleidsregels Tegenprestatie; 
  -Advies van de werkgroep. 
 7. Regiovisie Jeugd  
  Bijgesloten: 
  -Raadsinformatiebrief; 
  -Motie Christen Unie. 

  Het advies dat is opgesteld door de werkgroep wordt nagestuurd.
 8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  a. Opgroeien en opvoeden; 
  b. Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
  c. Bestaanszekerheid; 
  d. Wonen en vervoer. 
 9. Rondvraag en sluiting 

Agenda - 1 Maart 2022

Locatie :  Dorpshuis Vlechtwerk, H.J. Roubosstraat 3, 4251 BZ  Werkendam  
Tijd : 19.30 – 21.30 u.  

 1. Opening en vaststellen agenda  
 2. Kennismaking met teammanagers Sociaal Domein: Anita Hilbink/Team Toegang en Mieke Kersten/Team Kwaliteit en Administratie (Corine Gaikhorst/Team Regie is verhinderd)  
 3. Verslag overleg d.d. 18 januari 2022 en actielijst   bijgesloten (stand van zaken overzicht adviezen wordt nagestuurd) 
 4. Mededelingen en ingekomen stukken   
 5. Agenda  Armoedepreventie- en bestrijding 2022-2025     bijgesloten  
 6. Adviesaanvragen m.b.t. aanpassingen beleidsregels   bijgesloten  Tegenprestatie; 
  Ondersteuning bij reiskosten voor re-integratie Altena 2022
  Ondersteuning minima 
 7. Financieel jaarverslag BASDA 2021 en begroting 2022   wordt nagestuurd 
 8. Bespreking lijst met essentiële organisaties waarmee we contact kunnen leggen ter verbetering bekendheid BASDA (conform afspraak in overleg 18-01)       
 9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  Opgroeien en opvoeden; 
 • Terugkoppeling bijeenkomst 20 januari 2022 

  Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo);
   
 • Terugkoppeling bijeenkomst strategisch accommodatiebeleid; 

  Bestaanszekerheid; 
 • Wonen en vervoer. 

      10.Beheer website BASDA (wordt toegelicht door Marjo) 
      11.Rondvraag en sluiting 

Agenda - 18 Januari 2022

Datum :  18 januari 2022 

Locatie :  Online / Teams 

Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Afscheid wethouder Paula Jorritsma 
 3. Kennismaking met Han-Willem Groeneveld, teammanager Samenleving
 4. Verslag overleg d.d. 30 november  2021, actielijst en svz-overzicht adviezen   bijgesloten 
 5. Mededelingen en ingekomen stukken  
  -
  Motie Progressief Altena   bijgesloten 
  -
  Reactie gemeente op advies Inburgering   bijgesloten 
  -
  Reactie gemeente op advies beleidsregels   bijgesloten 
  -
  Informatie regiovisie en inkoop Jeugdhulp regio W-B Oost   bijgesloten 
  -
  Mail Koepel adviesraden d.d. 16-12-2021   bijgesloten 
  -
  Declareren aanwezigheid bij BASDA-overleggen 
 6. Bespreken planning BASDA 2022 n.a.v. evaluatie; concrete afspraken maken  over acties (o.a. m.b.t. vergroten bekendheid BASDA bij inwoners en ambtenaren)  
 7. Jaarverslag 2021 BASDA; inhoudelijk en financieel   wordt nagestuurd 
 8. Begroting BASDA 2022     wordt nagestuurd  
 9. Rooster van aftreden BASDA   bijgesloten 
 10. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
  -Opgroeien en opvoeden; 
  -
  Inclusie (o.a. mantelzorg, inburgering en Wmo); 
  o.a. – stand van zaken strategisch accommodatiebeleid; 
          - contacten met Senioren Platform Altena; 
          - terugkoppeling vanuit Platform WZW; 
  -Bestaanszekerheid; 
  -Wonen en vervoer.  
 11. Rondvraag en sluiting 

Agenda - 30 November 2021

Locatie :  De Werf, Woudrichem (voormalige raadszaal beneden) 

Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

 1. Opening en vaststellen agenda  
 2. Stand van zaken doorontwikkeling Sociaal Domein – door Carien Huizing 
 3. Beleidsregels sociaal domein – i.a.v. Bram Koolstra bijlagen reeds toe- gestuurd door Henk  
 4. Verslag overleg d.d. 19 oktober  2021, actielijst en overzicht adviezen bijgesloten 
 5. Mededelingen en ingekomen stukken 
  -Nieuwsbrief Armoedepact bijgesloten 
  -Lijst contactpersonen vanuit Team Samenleving bijgesloten      -Samenwerking met Senioren Platform Altena 
  -Reactie brief deeltaxi bijgesloten 
  -Terugkoppeling advies BASDA over rapportage CEO Wmo bijgesloten -Raadsvoorstel Integrale Verordening, Advies BASDA en reactie op op advies bijgesloten 
 6. Advies beleidsregels nieuwe wet inburgering bijgesloten  
 7. Advies openbaarheid stukken en vergaderingen BASDA bijgesloten  
 8. Memo declaraties vrijwilligersvergoeding leden BASDA bijgesloten 
 9. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
 10. Rondvraag en sluiting 

Agenda - 19 Oktober 2021

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

Datum :  19 oktober 2021 

Locatie :  Sport en Cultureel centrum ’t Rondeel, ’t Rond 2, 4285 DE Woudrichem 

Tijd : 19.30 – 21.30 u.   

 1. Opening en vaststellen agenda  
 2. Verslag overleg d.d. 14 september  2021, actielijst en overzicht adviezen bijgesloten  
 3. Mededelingen en ingekomen stukken   
 4. Bespreken Integrale Verordening Sociaal Domein – advies bijgesloten 
 5. Conclusies n.a.v. evaluatie bijeenkomst BASDA van 2 oktober jl. concept in  
    n.a.v.: bezit 
   - Nieuwe werkgroepen structuur; 
   - Openbaarheid van stukken.   
 6. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 
 7. Voorstel vergaderplanning 2022; ter vaststelling bijgesloten  
 8. Rondvraag en sluiting 

Op agenda overleg 30-11 o.a.: 

 • Kennismaking met Han Willem Groeneveld; teammanager Samenleving (tevens toelichting organisatiestructuur en stand van zaken kerngericht werken) 
 • Stand van zaken doorontwikkeling SD i.a.v. Carien Huizing; 
 • Nieuwe beleidsregels. 

Op agenda overleg januari o.a.: 

 • Gesprek met de wethouder. 

Agenda - 14 September 2021

 

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

Datum :  14 september 2021 

Locatie :  Dorpshuis Tavenu, Singel 16a, Nieuwendijk 

Tijd : 19.30 – 21.30 u.  

AGENDA  

 1. Opening en vaststellen agenda  
  Verslag overleg d.d. 8 juni  2021, actielijst en overzicht adviezen bijgesloten 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken  
  Ter informatie: Raadsinformatiebrief ‘wachtlijsten lokale toegang jeugd’ bijgesloten 
  Adviesvraag: cliënt ervaringsonderzoek WMO 2020 bijgesloten  
 3. Voortgang doorontwikkeling sociaal domein  
  i.a.v. Carien Huizing   
 4. Concept Integrale Verordening Sociaal Domein wordt nagestuurd 
  i.a.v. Bram Koolstra  
 5. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen  
 6. Rondvraag en sluiting 

Agenda - 8 Juni 2021

 

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 

Datum :  8 juni 2021 

Locatie :  Smaak - Gemeente huis

Tijd : 19.30 – 21.30 u.  

AGENDA 

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Verslag overleg d.d. 20 april 2021 en actielijst bijgesloten -Mededelingen en ingekomen stukken  

-Antwoord MidZuid toegestuurd per mail op 29-04 
-Antwoord n.a.v. advies Oog voor Elkaar bijgesloten 
-Monitor Sociaal Domein bijgesloten 
-Brief college en voorzitter over motie raad BASDA bijgesloten 
-Overzicht adviezen bijgesloten 
-Brief Senioren Platform Altena m.b.t. verkiezingen 2022 bijgesloten 
-Vraag Progressief Altena over bijdrage verkiezingsprogramma 

       3.   Financiën 2020; raming 2021  

       4.   Terugkoppeling vanuit de werkgroepen 

o.a. – melding over de energietransitie 

       -  doorontwikkeling sociaal domein  

       5.    Regionale uitvoeringsagenda jeugdhulp RIB wordt  

nagestuurd  

       6.    Woonvisie  

       7.     Rondvraag en sluiting 

Agenda - 20 April 2021

AGENDA 

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Verslag overleg d.d. 9 maart 2021 en actielijst bijgesloten
 3. Mededelingen en ingekomen stukken  
  - Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven bijgesloten 
  - Opvolging Dick van Herwijnen bij BASDA 
  - Werving teammanager Samenleving  
 4. Adviesaanvraag Uitvoeringskader Oog voor Elkaar 2022-2024 bijgesloten      
 5. Regionaal beleidskader nieuwe Wet Inburgering wordt nagestuurd  
 6. Beleid m.b.t. Mantelzorgwaardering wordt nagestuurd  
 7. Reactie gemeente op brief Seniorenplatform m.b.t. Hbh en communicatie daarover bijgesloten  
 8. Terugkoppeling vanuit de werkgroepen Toegang, Verordening en  Voorliggend veld  
 9. Benoemen contactpersonen werkgroepen; graag voorstellen
 10. Rondvraag en sluiting 

Agenda - 9 Maart 2021

Online / Teams : 19.30 – 21.30 u.

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda 
 2. Verslag overleg d.d. 19 januari 2021 en actielijst
 3. Mededelingen en ingekomen stukken  
 • Telefoonlijst leden BASDA (bijgewerkt)
 • Taakverdeling BASDA-leden (bijgewerkt n.a.v. overleg 19-01)
 • Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven
 1. MidZuid; notitie t.b.v. adviesraden 
 • stand van zaken onderzoek (quick scan) naar de samenwerking 

en taakverdeling tussen Team Participatiewet en MidZuid  

 1. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein
 • Raadsvoorstel Beleidsuitgangspunten Sociaal Domein
 1. Brief Seniorenplatform m.b.t. Hbh; naar aanleiding van  

Raadsinformatiebrief en communicatie met inwoners

 1. Terugkoppeling gesprek met wethouder Jorritsma over 

betrokkenheid BASDA bij advisering d.d. 04-03-2021   

 1. Interne zaken BASDA 
 • Benoeming vicevoorzitter en secretaris  
 1. Rondvraag en sluiting 
 1.  

 

 

Online / Teams : 19.30 – 21.30 u.

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda

 2. Verslag overleg d.d. 8 december 2020 en actielijst

 3. Mededelingen en ingekomen stukken

  • -  Reactie college op advies BASDA m.b.t. Beschermd Wonen

  • -  Telefoonlijst leden BASDA

 4. Conceptadvies mb.t. deeltaxi

 5. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein

 6. Stand van zaken uitgebrachte adviezen en brieven

 7. Interne zaken BASDA

  1. Conceptbegroting 2021

  2. Taakverdeling BASDA

  3. Rooster van aftreden BASDA

  4. Jaarverslag BASDA 2020

  5. Inwerkprogramma t.b.v. nieuwe leden? Is hier behoefte aan?

 8. Rondvraag en sluiting

 

 

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Datum : 8 december 2020
Locatie : Dorpshuis Tavenu, Singel 16-a, 4255 HD Nieuwendijk
Tijd: 19.30 – 21.30 u.

AGENDA

 1. Opening en kennismaking nieuwe leden BASDA

 2. Vaststelling agenda

 3. Verslag en actielijst overleg d.d. 20 oktober 2020

 4. Mededelingen en ingekomen stukken

  1. Raadsinformatiebrief

  2. Verslag Reizigersoverleg d.d. 06-10-2020

 5. Stand van zaken uitgebrachte adviezen

 6. Terugkoppeling bezochte bijeenkomsten en webinars (Sociale Altena Code, Woonlabs, Beschermd Wonen, etc.)

 7. Proces rondom advisering m.b.t. Beschermd Wonen

 8. Interne zaken BASDA

  1. Evaluatie en conclusies

  2. Taakverdeling BASDA

 9. Rondvraag en sluiting

 

Agenda - 20 oktober

Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena 
Datum            : 20 oktober 2020
Locatie          : De Werf, Woudrichem (vergaderruimte Loods)
Tijd                 : 19.30 – 21.30 u. 
AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Verslag en actielijst overleg d.d. 1 september 2020bijgesloten
 3. Mededelingen
  Nieuwe interim-manager Samenleving; Brecht Sies
 4. Concept-verordeningen
  - Wmo
  - Beschikkingstermijn schuldhulpverlening
 5. Voortgang project doorontwikkeling sociaal domein
 6. Interne zaken
  - Platform Wonen Zorg Welzijn: 
  terugkoppeling door Jan Spuijbroek;
  besluitvorming over wel of niet aansluiten vertegenwoordiger namens de BASDA bij het Platform
  -Stand van zaken uitgebrachte adviezen (lijstje)bijgesloten
  - Stand van zaken invulling vacatures BASDA
 7. Rondvraag en sluiting

Agenda - 1 september

AGENDA Overlegvergadering Brede Adviesraad Sociaal Domein Altena

Datum1 september 2020

Locatie: De werf (vergaderruimte De Loods)
Raadhuisplein 1
4285 CP
Woudrichem 
(oude gemeentehuis woudrichem)

Tijd19.30 – 21.30 u. 

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Doorontwikkeling Sociaal Domein - Toelichting door Carien Huizing, transformatiemanager Sociaal Domein 
 3. Verslag en actielijst BASDA d.d. 16 juni jl.bijgesloten 
  N.a.v.: 
  - Reactie op voorstel van BASDA over suggestie om een consulentin te zetten om mensen te adviseren m.b.t. de ziektekostenverzekering
 • Terugkoppeling door Marjolein Berendsen over gesprek met Trema
 • Vertegenwoordiging BASDA in Platform WZW
 • KCV/deeltaxi
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Reactie college op advies managementrapportagebijgesloten
 2. Stand van zaken uitgebrachte adviezen
 3. CEO 2020 Altenabijgesloten
 4. Stand van zaken rond de website van de BASDA
 5. Werving twee nieuwe leden voor de adviesraad (publiciteit, betrekken vrijwilligerscentrale Trema, etc.)
 6. Rondvraag en sluiting

Uitnodiging tot bijwonen vergadering

De vergaderingen van de Brede Adviesraad Sociaal Domein zijn openbaar en kunnen – na aanmelding - ingesproken worden. De agenda’s worden gepubliceerd op www.gemeentealtena.nl en de gemeentepagina in Het Kontakt.